top of page

Miljø og bærekraft

Vi planter ikke bare blomster, vi sår frø for en grønnere fremtid – fordi hver hage kan være et steg mot en mer bærekraftig verden.

Strandrydding.JPG

Felles verdier og etiske retningslinjer kjennetegner Tommys Hage, internt og eksternt. Både i omgang med hverandre som kolleger og i møte med omverdenen skal verdiene prege samhandlingen. Kjerneverdiene tillit, muligheter, helhetsansvar og resultater skal være styrende for vår samhandling og vårt forhold til kolleger, naturen og våre samarbeidspartnere.

Vår virksomhet skal til enhver tid drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og selvpålagte krav. Vi skal være en pådriver for å bygge bærekraftige, varige løsninger som styrker biomangfoldet og gagner det ytre miljø. Gjennom en aktiv holdning til helse, miljø og sikkerhet, skal vi påvirke våre medarbeidere og samarbeidspartnere til å ta valg som bidrar til å forebygge forurensning med særlig fokus på en grønnere bærekraftig fremtid.

Strandrydding.JPG

Tommys Hage og Anlegg AS skal forbedre egen miljøprestasjon og være en positiv drivkraft i miljøarbeidet i bygg og anleggsbransjen. 

grønne bygninger

I den daglige drift skal Tommys Hage og Anlegg ta ansvar for miljøet ved å:

Alltid følge gjeldende miljølover og forskrifter

Vi skal anse lovkrav som mintsekrav og være i forkant

Vi skal være innovative og åpne for miljøtekniske nyvinninger

Vi skal holde oss oppdatert på utviklingen lokalt og globalt

Stille miljøkrav til våre leverandører og samarbeidspartnere forøvrig.

I den grad det er mulig, skal vi velge lokale miljøsertifiserte leverandører

Påvirke våre kunder og oppdragsgivere til å velge miljøvennlige produkter

Gjennom vår fagkunnskap skal vi oppmuntre til å velge alternative, mer bærekraftige løsninger

Kildesortere avfall og redusere den totale avfallsmengden

Vi skal legge et livsløpsperspektiv til grunn ved innkjøp av varer

Overvåke og redusere eget drivstoff- og energiforbruk (bygg, biler og maskiner)

Vi skal være bevisste på eget forbruk og kontinuerlig søke etter energibesparende tiltak

Øke miljøbevisstheten blant våre medarbeidere

Vi skal sørge for at våre medarbeidere får informasjon og opplæring som bidrar til at de vektlegger miljøhensyn i sitt daglige virke

bottom of page